مجید حیدری

بایگانی برچسب: آفرینش هنری، آفرینش، هنر، هایدگر، ریکور، پل ریکور، زیبایی شناسی، کانت، نبوغ، مجید حیدری، فلسفه هنر، موسسه آموزش عالی فردوس، هیأت علمی،

مقدمه ای بر زیبایی شناسی

زیبایی شناسی واژه زیبایی شناسی در فارسی مترداف کلمه استتیک (aesthetic) در انگلیسی انتخاب شده است. این کلمه میتواند معانی مختلفی را در خود داشته باشد. در یونان باستان در متون سقراط، افلاطون و یا ارسطو این کلمه معنای یک تجربه حسی و زنده داشته است یا دانشی که از راه حس به دست میآید. […]