مجید حیدری

بایگانی برچسب: آفرینش، روایت، آفرینش روایی، پل ریکور، کانت، هایدگر

آفرینش روایی; بررسی تطبیقی معنای آفرینش هنری نزد کانت، هایدگر و ریکور

چکیده در دوران مدرن آفرینش هنری، تحت تاثیر کانت، اغلب امری نبوغ آمیز و سوژه محور فهم میشود; آفرینشی مستقل و مقدس. نزد او معنای آفرینش مترادف عمل ترکیب در قوه متخیله است. این قوه تشتت شهودات حسی را منظم کرده و در قالب مقولات فاهمه وحدت میبخشد. این ترکیب یا وحدت بخشی یک سرِ […]