مجید حیدری

Summary of Kant's Categories in "The Critique of Pure Reason"

Table of judgment
1. Quantity کمیت
I. Universal کلی هر الف ب است
II. Particular جزئی بعضی الف ها ب هستند
III. Singular شخصی این الف ب است
2. Quality کیفیت
I. Affirmative ایجابی الف ب است
II. Negative سلبی الف ب نیست
III. Infinite عدولی الف نا ب است
3. Relation نسبت
I. Categorical حملی الف ب است
II. Hypothetical شرطی اگر الف ب باشد ج د است
III. Disjunctive انفصالی الف یا ب
4. Modality جهت
I. Problematical احتمالی احتمال دارد مریخ مسکونی باشد
II. Assertoric قطعی زمین کروی است
III. Apodictic یقینی محمول برای موضوع به طور پیشین ثابت باشد “خدا باید عادل باشد”

Table of Categories

1. Quantity
I. Unity وحدت (اندازه)
II. Plurality کثرت (مقدار)
III. Totality تمامیت (کل)
2. Quality
I. Reality ایجاب
II. Negation سلب
III. Limitation عدول (حصر)
3. Relation
I. Inherence and Subsistence (substance and accident) جوهر
II. Causality and Dependence (cause and effect) علت
III. Community (reciprocity) مشارکت
4. Modality
I. Problematical امکان
II. Assertoric وجود
III. Apodictic وجوب (ضرورت)

پاسخی بنویسید