مجید حیدری

آرشیو دسته بندی: فلسفیدن

مقدمه‌ای درباره دکارت

بحث اصلی دکارت متد است. اهمیت متد از این راه است که هر دوره‌ی جدید در فلسفه با شک شروع می شود. متا: در حالت اضافی یک معنا و در حالت مفعولی به معنایی دیگر است (در زبان لاتین). متا در کلمه متافیزیک به معنای ما بعد الطبیعیات است. در متد متا در حالت مضاف […]

چکیده پایان نامه دکتری با عنوان پل ریکور

چکیده پل ریکور یکی از اصلیترین متفکرانی است که سهم قابل ملاحظه‌ای در مطالعات مربوط به روایت که در دهه 1980 به عنوان “چرخش روایی” معروف شد داشته است. در کتاب حکایت و زمان او با استفاده از دورهای هرمنوتیکی و تفسیرهای پدیدارشناسانه خود دو مفهوم ارزشمند را معرفی کرد: میمسیس یا “محاکات سه وجهی” […]

My PhD Thesis Abstract

Abstract Paul Ricoeur is one of the main figures whose philosophical contributions to “narrative turn” is significant. In Time and Narrative, through hermetical circles and phenomenological interpretations, he introduces “threefold mimesis” and a model for narrative “discordant concordance”. Concordance is the logical and causal sequence of actions which lead to “recognition”, discordance is the paradoxical […]

Heideggerian questioning and problem-oriented approach; Distinguishing philosophical questions

  Abstract In this paper we would examine Heideggerian strategy to examine the question of Being and we attempt to generalize this attitude to a more general pattern for other similar philosophical inquiries. Heidegger’s emphasis on the origin of the problem and also the process of the formation of the problem make his approach more […]

چه باشد آنچه گویندش تفکر

مقدمه تفکر در فارسی در کنار واژه‌هایی از قبیل تأمل کردن، مداقه کردن، درنگ کردن، درنگریستن و نیک‌نگریستن می‌آید. همچنین واژه اندیشه به معنای تفکر، فکر، ترس، بیم و اضطراب آمده است. اینکه اندیشه در فارسی دو معنا دارد یعنی فکر و بیم قابل تأمل است و جای تحقیق و بررسی دارد. در کاربرد امروزی اندیشه […]

خلاصه‌ کتاب حکمت و هنر در عرفان ابن عربی نوشته نصرالله حکمت

شیخ اکبر هنر خود را در عرصه ادبیات و در میدان کلمه و کلام به نمایش گذاشته است. ترجمان الاشواق تاج الرسائل واژه هنر: ریشه کلمه:  هو + نر معنای عام قدیم: نیکی، پاکی، فضیلت، شجاعت، دانش، تقوی، یا فضائل چهارگانه افلاطونی( حکمت، شجاعت، عدالت، عفت) فن= صناعت = هنر معنای قدیمی کلمه بسیار وسیع […]