مجید حیدری

چاپ مقاله در خبرنامه شماره ۴۹ انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی

مقاله من با عنوان (بحران زیبایی شناسی در ایران) تنها مقاله‌ای بود که در خبرنامه شماره ۴۹ در سال ۲۰۱۷ به عنوان مقاله‌ای برگزیده و مورد توجه محققین این انجمن چاپ شده بود. این خبر نامه در سایت انجمن بین‌المللی زیبایی شناسی موجود است و به تمام محققین در سرتاسر دنیا ایمیل شده است.
من در این مقاله با استفاده از آراء ریچارد رورتی به جایگاه فلسفه در غرب و شرق پرداخته‌ام و سپس تعارض اساسی در سنت ایرانی اسلامی بین عرفان و کلام
را تا حدودی باز کرده ام. سپس سعی کرده ام زیبایی شناسی ایرانی اسلامی را در این بستر مورد بررسی قرار دهم.
هم اکنون یه سری مقاله (سه مقاله) در مورد مبانی زیبایی شناسی ایرانی اسلامی در دست چاپ دارم که بسط نظراتی است که در همین مقاله آمده است.
سایت انجمن بین المللی زیبایی شناسی
http://www.iaaesthetics.org
خبرنامه شماره ۴۹ در سال ۲۰۱۷
iaa_newsletter_49

پاسخی بنویسید