مجید حیدری

چاپ مقاله : توالی در روایت; بسط مدل پل ریکور برای روایت

این مقاله دومین نوشته من درباره روایت و پل ریکور است که در مجله علمی تخصصی هنر و علوم انسانی به اردیبهشت ۱۳۹۸ به چاپ رسید. 

http://www.rahs.ir/post.aspx?id=586 

 

پاسخی بنویسید