مجید حیدری

ویژه نامه سه شنبه‌های گفتگو

مسیر سختی را طی کردیم و راه درازی در پیش داریم، اما آنچه می‌توانستیم انجام دادیم. 

اولین شماره ویژه نامه سه شنبه‌های گفتگو به صورت آنلاین منتشر شد.

ویژه نامه سه شنبه‌های گفتگو 

شماره اول/ خرداد ۱۳۹۸

موسسه آموزش عالی فردوس، گروه گرافیک

دانشکده هنر

پاسخی بنویسید