مجید حیدری

مجموعه نقد‌ آثار هنری توسط دانشجویان کارشناسی ارشد

در این مجموعه منتخبی از نقدهای دانشجویان نقاشی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی فردوس در درس تجزیه و تحلیل گرد آمده است. هدف از این مجموعه ثبت و ارائه نقدهایی است که دانشحویان در طول ترم نوشته‌اند، همچنین از این رهگذر به معرفی جمعی از اساتید و دانشجویان هنر دانشگاه فردوس پرداخته‌ایم.
دکتر مجید حیدری
۱۶/۱۱/۱۳۹۵
art analysis
در این فایل مجموعه نقد را بخوایند

پاسخی بنویسید