مجید حیدری

سه شنبه‌های گفتگو

معرفی سه شنبه‌های گفتگو

گفت و گو در طبیعتش مشارکتی و همدلانه است. اتفاقی که اگر معطوف به جستجو و سهیم شدن حقیقت باشد، بینش افزا است. فهمِ ناشی از گفتگویِ بینش محور، بداهه، جمعی و ملموس است.

سه شنبه‌های گفتگو فرصتی است تا هنرمندان، منتقدان، صاحب نظران هنر و زیبایی شناسی در چنین زمانه‌ای پر آشوب و پر سرعتی، دور هم جمع شوند و دانسته‌ها و تجارب هنری خودشان را با دیگران شریک شوند.

این برنامه آئینی است حول موضوع هنر و خود اتفاقی هنری و خلاقانه است; کنشی جمعی که به باورها، اعتقادات و بینش ما تحمل پذیرش و وسعت نظر می‌دهد.

زمان جلسات معلوم است، مکان را اتفاق مشخص می‌کند!

https://t.me/Tuesdays_Dialogue

https://instagram.com/tuesday_dialogue?igshid=aqfayzktjfs6

 

پاسخی بنویسید