مجید حیدری

درباره من

مجید حیدری

استاد یار موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران. در لباس دانشجو کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی گرفته است و دکترای فلسفه هنر از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. در دوره دکتری پایان نامه‌ به انگلیسی درباره روایت و پل ریکور داشته به راهنمایی دکتر ریخته گران و دکتر ویلیام مک براید (رئیس فدراسیون بین المللی فلسفه در سال ۲۰۱۴ از دانشگاه پردو آمریکا). از پایان نامه دکتری دو مقاله یکی در باب تفسیر نگارگری ایرانی با توجه به نظریات روایت در کنفرانس بین‌الملللی چین داشته و یک مقاله در باب آفرینش هنری با توجه به تفکر روایی در مجله کیمیای هنر. بعد در اولین مقاله چاپ شده انگلیسی در بحران زیبایی شناسی در ایران را مورد بررسی قرار داد. در سه مقاله بعدی به تنش میان عرفان و کلام، نقش علم بدیع و راه حل‌های ممکن در زیبایی شناسی پرداخته است. در مقاله بعدی به آن دسته از آثار هنری خاموش به ارزش‌های دموکراتیک مثل نقاشی خط پرداخته است که به زبان انگلیسی در یک کتاب مجموعه مقاله در دست چاپ است. پراگماتیسم رورتی، هرمنوتیک ریکور و گادامر از جمله مهمترین فیلسوفانی هستند که بر نوشته‌های وی تاثیر می‌گذارند. در عالم ادبیات کافکا و صداق هدایت بر وی تاثیر گذار بوده‌اند و با الهام از ایشان به داستان نویسی نیز مشغول است و یک مجموعه داستان با نام زیر ساخت‌های شهر به چاپ رسانده است.

رزومه

اطلاعات شخصی

مجید حیدری، متولد ١٣۵٩ مشھد

ایمیل: mjdheidary@gmail.com

وبسایت: http://majidheidari.com

خلاصه

  • رویکرد تحقیقاتی ھرمنویتیک، پراگماتیک در زمینه تحقیقات بنیادی و فلسفی ھنر، زبان شناسی و روایت شناسی
  • تجربه تدریس در زمینه ھنر و ادبیات با استفاده از روشھای متنوع تدریس و تاکید بر تفکر انتقادی و روش حل مسأله

تحصیلات

  • دکتری فلسفه ھنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تھران ١٣91-١٣87

عنوان پایان نامه رویکرد روایی به فرایند خلق اثر ھنری؛ خوانشی مبسوط از کتاب زمان و روایت پل ریکور

راھنما دکتر ریخته گران

مشاور دکتر ویلیام مک براید -رئیس فدراسیون بین المللی فلسفه، از دانشگاه پردو آمریکا

  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اراک 1386- ١٣٨٢

عنوان پایان نامه استفاده از متون روایی به عنوان مواد اصلی آموزش زبان انگلیسی و تاثیر آن بر مھارت خواندن

  • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشھد ١٣٨٧ - ١٣٨٢

پژوھش

مقالات انگلیسی

"Introduction to the Use of Stories in Class; some basic strategies", The First

Regional Conference in Applied Linguistics and Language Teaching in

Khuzestan-Masjed Soleyman, 1385

Persian Painting as a “Narrative Construction of Reality”, The Eighteenth

International Congress of Aesthetics, August 9th - 13th, 2010, Beijing

"Narrative and the Idea of Sequence” 23rd World Congress of Philosophy,

Athens, Greece, August, 2013

"The Plight of Aesthetics in Iran." Contemporary Aesthetics 14 (2016).

مقالات فارسی

در نظر ریکور « روایت » نزد کانت و ھایدگر با معنای « آفرینش ھنری » نسبت

فصلنامه پژوھشی کیمیای ھنر، سال ششم، شماره ٢۴ ، پاییز ١٣٩۶

نویسندگی

مجموعه داستان ( زیرساختھای شھر) شامل سه داستان کوتاه، منتشر شده در سال ١٣٩۴ ، نشر داستان، تھران

نگارش مقاله در سایت انسان شناسی و فرھنگ با عنوان ھایی ھمچون امکان فھم خود خارج از چرخه مصرف گرایی / در انتظار معنا / مرور تحلیلی معانی روایت ١

موضوعات تحقیقاتی در دست انجام

مبانی زیبایی شناسی ایرانی اسلامی ١

جدول کامل مباحث زیبایی شناسی غربی

طرح مسأله تعریف زیبایی و ھنر به

شکل دموکراتیک

اکفراسیس، وینیت، خودآموزی

راھنمایی پایان نامه

از سال ٩٣ راھنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد بیش از ۵٠ پایان نامه با تمرکز بر موضوعات زیر

اقتصاد ھنر: اثر سنجی اقتصادی، روشھای ارائه آثار ھنری

نقاشی: روشھای تفسیری، تحلیلی و روایت شناسی در نگارگری

گرافیک: مخاطب شناسی، مسائل کاربردی

ھنر اسلامی: مبانی زیبایی شناسی

ایرانی اسلامی

تدریس

زبان انگلیسی عمومی از سال ١٣٨٠

موسسات کانون زبان ایران، کالج دانشگاه فردوسی، کیش ایر، خراسان، امام حسین، وصال، اوستا، خلاقان جوان

زبان تخصصی ھنر، زبان شناسی، ادبیات انگلیسی ١٣٨٣-١٣٨٧

مرکز علمی کاربردی فرھنگ و ھنر شماره دو و دانشگاه پیام نور مشھدزبان تخصصی، تاریخ ھنر، ھنر

پست مدرن / دانشگاه امام رضا/ ١٣٩٠-١٣٩٢

IELTS, TOEFL آزمونھای بین المللی زبان انگلیسی موسسات خلاقان جوان، پاراکس، کیش، اوستا

مبانی و حکمت ھنر ایرانی اسلامی، روش تحقیق، نظریات جدید درباره ھنر، ھنر در قرن بیستم،

مبانی و حکمت ھنر ایرانی اسلامی، نقد و تجزیه و تحلیل آثار ھنری، زبان تخصصی ھنر

به عنوان عضو ھیأت علمی در موسسه آموزش عالی فردوس از سال ١٣٩٢

مدیریت

در موسسه زبان پاراکس ١٣٩۴-١٣٩۵ IELTS مدیریت آموزشی بخش آزمون بین المللی

مدیریت موسسه زبان کیش ١٣٩۶-١٣٩۵

مدیریت دپارتمان انگلیسی موسسه اوستا از سال ١٣٩۶

مدیریت گروه گرافیک و ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی فردوس از سال ١٣٩۵ - ١٣٩٧

استارت آپ

« اتاق ھنر » سایت فروش آثار ھنری

http://www.artingroom.com

نمونه کارها

بهترین کارهای من
سرای ناامیدی

تماس

در تماس باشید

بهترین راه تماس با من ایمیل شخصی خودم است به آدرس زیر:

mjdheidary@gmail.com